RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącą przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy informacje kto i w jakim celu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe. Mając na uwadze przyszłą lub dotychczasową współpracę Państwa z naszą firmą oraz fakt zgromadzenia w jej toku Państwa danych kontaktowych uprzejme informujemy kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „REMSOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu 88-101, ul. Fabryczna 4. Aby się z nami skontaktować, wyślij wiadomość pod e-mail: info@remsod.pl, lub zadzwoń pod numer tel. +48 52 354 98 10.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
– realizacji procesów handlowych ( np. wymiana korespondencji )
– prawidłowej realizacji umów handlowych
– dla celów podatkowych ( wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych, realizacji obowiązków podatkowych )

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów. Podstawowe dane to: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane firm które Państwo reprezentują. Dane o przedsiębiorstwach są pozyskiwane z Państwa stron internetowych oraz bezpośrednio w procesie wymiany korespondencji o charakterze handlowym. Pozyskiwane są też informacje ze źródeł publicznych tj. KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy ) oraz CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to jest konieczne tj. przez okres stosunków handlowych pomiędzy firmą „REMSOD” a podmiotem który Państwo reprezentują, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat.

Odbiorcą państwa danych osobowych u których zachodzi proces przetwarzania mogą być:
– firmy transportowe świadczące na Państwa rzecz usługi transportowe;
– podmioty, z którymi Spółka ma zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych ( hostingodawca );
– kancelarii prawnej w celu realizacji dochodzenia roszczeń prawnych;
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. F, w postaci zawierania i wykonywania przez Spółkę umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.

Przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.